• خوراک:
  • تترامر: 30 تن در روز
  • بنزن : 14 تن در روز
  • محصولات:
  • دودسيل بنزن : 30 تن در روز
  • آلكيليت سبک
  • آلكيليت سنگين
  • امتياز فرآيندی: شرکت CHEVRON RESEARCH
  • راه اندازی: 1348

​​​​​​​


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0