• واحد 800
  • خوراک:
  • پروپيلن: 45 تن در روز
  • محصولات:
  • تترامر : 30 تن در روز
  • پليمر سبک
  • پليمر سنگين
  • امتياز فرآيندی : شرکت U.O.P.
  • راه اندازی: 1348


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0