• خوراک:
  • اتيلن دی کلرايد EDC
  • محصولات:
  • وينيل کلرايد :215 تن در روز
  • هيدروژن کلرايد:126 تن در روز
  • امتياز فرايندی: شرکت B.F.GOODRICH
  • راه اندازی : 1348
  • طرح توسعه : 1354

​​​​​​​


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0