• خوراک - نمک خام ( کلريد سديم ): 150 تن در روز
  • محصولات - گاز کلر: 80 تن در روز
  • سود سوز آور : 90 تن در روز         
  • هيپوکلريت سديم(محصول فرعی)
  • امتياز فنی : شرکت DENORA
  • سال راه اندازی : 1372

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0