• خوراک :
  • پسابهای صنعتی و انسانی كليه واحدهای مجتمع
  • فرآيند تصفيه : بيولوژيكي و شیمیایی
  • طراح : سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
  • راه اندازی : مهر ماه 1380

​​​​​​​


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0