پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان: مناقصه عمومی شماره 50-400 کشف قیمت گاز کلر مایع از شرکت های تولید کننده کلر ( مقدار 40 تن در روز بصورت 800 کپسول )
عنوان: آگهی مزایده فروش محصولات جانبی شماره چهار  جديد!


  

V5.2.0.0