پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان: تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 16-400 خرید،نصب و راه اندازی کمپرسور هوای ابزاردقیق و پکیج گاز خنثی
عنوان: فراخوان فروش صادراتی DDB شماره 1400/05 شرکت پتروشیمی آبادان
عنوان: آگهی مناقصه عمومی در استان خوزستان شماره 36-400 اجاره مخزن جهت ذخیره سازی EDC
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره AD-23010781 خرید Multi Tube Polyethylene 3/8 INCH (12 no. tube)
عنوان: فراخوان فروش صادراتی PVS-S65 شماره 1400/07 شرکت پتروشیمی آبادان
عنوان: : INVITATION TO PARTICIPATE IN THE EXPORT SALE TENDER OF PVC S-65 NO. 1400/07 ABADAN PETROCHEMICAL COMPANY
عنوان: : فراخوان فروش صادراتی پی وی سی گرید 70 شماره 1400/06 شرکت پتروشیمی آبادان
عنوان: INVITATION TO PARTICIPATE IN THE EXPORT SALE TENDER OF PVC S-70 NO. 1400/06 ABADAN PETROCHEMICAL COMPANY


  

V5.2.0.0