عنوان: آگهی مزایده عمومی شماره 9-403فروش ماشین آلات و اقلام ضایعاتی
عنوان: آگهی مزایده فروش محصولات جانبی (سه ماهه دوم سال 1403) شماره : دو / خرداد /1403
عنوان: تمدید نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 11-403 اجاره ماشین آلات با راننده
عنوان: تمدید نوبت اول آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 10-403 موضوع: مدیریت تامین نیروی انسانی شركت پتروشيــمي آبادان در نظر دارد، موضوع مناقصه صدرالذکر را مطابق با شرایط مندرج در اسناد
عنوان: تمدید نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 12-403خرید و حمل نمک مورد نیاز مجتمع
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 6-403 (تمدید نوبت دوم)عمليات بارگیری و حمل مواد شيميائي از مبادی مورد نظر کارفرما و تخلیه آن در مجتمع پتروشيمي آبادان
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1-403 موضوع:پذیرش و ارائه خدمات اورژانسی و درمانی درکلیه اوقات شبانه روز به مراجعین شاغل در شرکت پتروشیمی آبادان  جديد!


  

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0