• خوراک:
  • اتيلن – کلريد هيدروژن
  • محصول:
  • اتيلن دي كلراید 154تن در روز
  • امتياز فرآيندی: شرکت B.F.GOODRICH
  • امتياز فرآيندی: شرکت CHEVRON RESEARCH
  • راه اندازی : 1354

​​​​​​​


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0