• خوراک: مخلوط گازی اتان/ پروپان/بوتان
  • محصولات: اتيلن : 83 تن در روز
  • پروپيلن : 45 تن در روز
  • امتياز فرآيندی: شرکت LUMMUS
  • راه اندازی : 1348
  • طرح توسعه : 1354


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0