پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • خوراک: مخلوط گازی اتان/ پروپان/بوتان
  • محصولات: اتيلن : 83 تن در روز
  • پروپيلن : 45 تن در روز
  • امتياز فرآيندی: شرکت LUMMUS
  • راه اندازی : 1348
  • طرح توسعه : 1354


V5.2.0.0