• خوراک:
  • وينيل کلرايد: 150/5تن در روز
  • محصول:
  • پلی وينيل کلرايد :150 تن در روز
  • امتياز فرآيندی: شرکت CHISSO
  • راه اندازی : 1387


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0