• توليد اسيد کلريدريك 30 %                                                       
  • خنثی سازی اسيد                                                                                   
  • مخازن نگهداری مواد
  • تخليه و بارگيری

​​​​​​​

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0