پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

  •     خوراک:
  •     اتيلن : 35 تن در روز
  •     کلر : 84 تن در روز
  •     محصول :
  •     اتيلن دی کلرايد EDC : 117 تن در روز
  •     امتيازفرآيندی : شرکت BADGER
  •     راه اندازی : 1348V5.2.0.0