نصب چیلرهای تراکمی واحد 700 جدید


تعداد سه چیلر تراکمی با اعتبار سه میلیارد ریال که شامل خرید و نصب و راه اندازی می باشد جهت واحد 700 جدید در نظر گرفته شده است . این طرح هم اکنون به اجرا درآمده و در مرحله بهره برداری است .با وجود این چیلرها ظرفیت تولید PVC واحد جدید حدودا 20% افزایش خواهد یافت و سالیانه 7000 تن به تولید اضافه می گردد.