ساخت مخازن کروی جدید ذخیره VCM


این مخازن نیز به منظور ذخیره سازی VCM در نظر گرفته شده و ظرفیتی بالغ بر 500 تن در بر دارند و بخشی از مخازن استراتژیک شرکت به حساب می آیند .هزینه کل طرح از ابتدا تا انتها بالغ بر 5 میلیارد ریال خواهد بود که در چند مرحله هزینه می گردد . هم اکنون مخازن ساخته شده و با تهیه و نصب پمپهای انتقال VCM این پروژه تکمیل خواهد شد . وجود این مخازن باعث افزایش 50 درصدی توان ذخیره VCM در مجتمع می گردد . در اطراف محوطه ی این مخازن فضای سبز در نظر گرفته شده و به زیبا سازی و محوطه سازی و به مسائل زیست محیطی نیز توجه شده است .