نصب  برج DA-603   واحد 600

نصب  برج DA-603   واحد 600
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان